سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 -  شنبه 22 آبان 1395 ساعت 14:25
ثبت نام دوره های تخصصی تک پودمان -  دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 10:9
Post DBA -  یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 15:14
تشکیل واحد پژوهش -  سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت 13:14