مدیریت حرفه ای کسب و کار - DBA -  سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 14:4
مدیریت هتلداری -  سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 13:53
مدیریت اجرائی -  سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 14:36
مدیریت بازرگانی -  سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 13:52
کارگاه آموزشی خلاقیت -  یکشنبه 5 مهر 1394 ساعت 13:10
نتایج آزمون بازرسی ارتینگ -  سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 11:58
سمینار نقش قانون کار و بهبود فضای کسب و کار -  پنجشنبه 22 مرداد 1394 ساعت 13:51
سمینار تخصصی ارزش مشتری و تئوری جبران -  شنبه 3 مرداد 1394 ساعت 13:23
دوره آموزشی مسئول کنترل پروژه -  سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 11:54