1- دکتر سعید مبینی-مدیر اجرائی و عضو هیئت مدیره

mobini.eimi@gmail.com

mobini@eimi.ir
2-مهندس محمد هاشم غرقی-رئیس هیئت مدیره

ghoroghi@eimi.ir

3-محمودرضا مشار موحد-بازرس هیئت مدیره-معاونت آموزشی و فرهنگی

Mosharmovahed.eimi@gmail.com

mosharmovahed@eimi.ir
4-دکتر محمود قربانی-عضو هیئت مدیره

ghorbani@eimi.ir

5-دکتر حسین وظیفه دوست-عضو هیئت مدیره

vazifehdoust@eimi.ir

6-دکتر سهراب خلیلی شورینی-نایب رئیس هیئت مدیره

khalili@eimi.ir