کتابخانه
لیست کتاب های موجود در کتابخانه
جستجو بر اساس
عنوان کتاب
کد کتاب
نویسنده
موضوع
قیمت روی جلد
1
گنابادي ، محمود
مديريت
4800
2
گنابادي ، محمود
مديريت
4800
3
گيبسون ، مارسي
مديريت
4600
4
گيبسون ، مارسي
مديريت
4600
5
فريد من ‌‌‍، ميلتون
جامعه شناسي
5500
6
فريد من ‌‌‍، ميلتون
جامعه شناسي
5500
7
مينتزبرگ ، هنري
مديريت
12000
8
مينتزبرگ ، هنري
مديريت
12000
9
بلانچارد ، كنت
علوم پزشكي
4000
10
بلانچارد ، كنت
علوم پزشكي
4000
11
برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گري
تكنولوژي
4950
12
برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گري
تكنولوژي
4950
13
برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گري
تكنولوژي
4950
14
برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گري
تكنولوژي
4950
15
مهربان ، رضا
فني و مهندسي
7000
16
مهربان ، رضا
فني و مهندسي
7000
17
هورن گرن ، چارلز( و ديگران )
حسابداري
22000
18
هورن گرن ، چارلز( و ديگران )
حسابداري
22000
19
نوروش ، ايرج ؛ شيرزادي ، فيض الله
حسابداري
22000
20
مقدم،عبدالكريم؛شفيع زاده،علي
حسابداري
24000

صفحه قبلی  نمایش صفحه   از 452 صفحه بعدی