دوره مدت دوره قیمت(تومان)  
ساعت تئوری عملی  
مسئول حفاظت و ایمنی 67 119 412،000 سرفصل
مشاور مهارتهای سالم زیستن 89 356 302،600 سرفصل