ردیف نام استاندارد مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) 290 6984000
2 فن ورز تضمین کیفیت 370 8920000
3 کارآفرین 96 2328000
4 مدیر امور مهندسی و تعمیرات 210 5530000
5 مدیر تضمین کیفیت 111 2904000
6 مدیر تولید 105 2751000
7 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 230 6145000
8 مدیر مهندسی تولید 332 8501000
9 مهندسی صنایع و سیستم 432 11177000
 
 

دوره استاندارد سرپرست سیستم نگهداری و تعمیرات(نت)  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
 

ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 سازماندهی امور فنی 31 780000
2 بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیری PM 33 844000
3 نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان (RCM) 30 744000
4 استقرار فرایند نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر(TPM) 26 664000
5 محاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت 36 920000
6 بهر ه وری سیستم های نت 36 912000
7 مدیریت فنی  در تعمیر و نگهداری 32 800000
 
 
 
دوره استاندارد کار آفرین  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار 3 75000
2 توانایی تشخیص فرصتهای شغلی جدید کسب و کار و ارزیابی آنها 15 375000
3 توانایی ایده پردازی, خلاقیت و نوآوری 29 722000
4 توانایی تحمل ابهام, پذیرش شکست و ریسک پذیری 3 75000
5 توانایی تشخیص رفتار کار آفرینانه و افراد کار آفرین 6 141000
6 توانایی تهیه نقشه کاری کامل و صحیح(Business Plan) 6 141000
7 توانایی  تامین و تجهیز منابع (مالی-انسانی-فنی-اطلاعاتی) 6 141000
8 توانایی تامین بنگاه اقتصادی(تولیدی ,خدماتی آموزشی) 5 122000
9 توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی کوچک 17 395000
10 توانایی برقراری ارتباط اثربخش 6 141000
 
 
دوره استاندارد مدیر امور مهندسی و تعمیرات را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 مدیریت واحد فنی نگهداری و تعمیرات 23 604000
2 سازماندهی امور نگهداری و تعمیرات 18 480000
3 برنامه ریزی و کنترل در نگهداری و تعمیرات 28 721000
4 بازرسی های فنی و تعمیرات پیشگیرانه 20 531000
5 کنترل انبار قطعات یدکی و لوازم مصرفی نت (انبار فنی) 25 655000
6 برون سپاری بخش نت به پیمانکاران 21 560000
7 کنترل و بررسی اطلاعات و مدارک پشتیبانی فنی 18 473000
8 انجام محاسبات فنی و اقتصادی (آمار و احتمالات ,کنترل موجودی,اقتصاد مهندسی,شبیه سازی و تئوری های صف) 57 1506000
 
 
 
دوره استاندارد مدیر تضمین کیفیت  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 توانایی تعیین خواسته های مشتریان 20 524000
2 توانایی تعیین اهداف و راهبردهای کیفیت 18 466000
3 توانایی مدیریت فرایندها 18 466000
4 توانایی مدیریت بهبود محصول 18 466000
5 توانایی مدیریت ممیزی ها و خود ارزیابی ها 15 400000
6 توانایی مدیریت فرایند مشتریان 22 582000
 
 
 
 
دوره استاندارد مدیر تولید  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 توانایی سرپرستی ,مدیریت و امور تولید 16 415000
2 توانایی تخصیص منابع 20 517000
3 توانایی برنامه ریزی و کنترل فرایندها 17 444000
4 توانایی استفاده از ظرفیت در اختیار جذب شده 17 451000
5 توانایی نظارت و کنترل عملیات تولیدی 13 342000
6 توانایی تهیه و تنطیم گزارشات تولیدی 18 466000
 
 
 
 
دوره استاندارد مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد
.

ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 تدوین برنامه وتحد تولیدی 30 800000
2 ظرفیت سنجی 39 1054000
3 کنترل موجودی 32 858000
4 برنامه ریزی منابع انسانی 30 807000
5 برنامه ریزی جریان مواد و انبار و حمل و نقل 32 837000
6 زمان بندی و کنترل پروژه 34 902000
7 بودجه بندی و مانیتورینگ و بهره وری 33 887000

 
 
دوره استاندارد  مهندسی صنایع و سیستم  را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد.


ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
1 تجزیه و تحلیل سیستم 20 524000
2 ارزیابی کار و زمان 38 1018000
3 مدیریت تولید و روش های تولید 38 990000
4 کنترل موجودی و اقتصاد مهندسی 14 364000
5 اجرای استانداردهای تضمین کیفیت 25 662000
6 مدیریت منابع انسانی 20 517000
7 بهبود وبهینه سازی سیستم 36 946000
8 کنترل آمار سیستم 28 756000
9 طراحی صنعتی 36 960000
10 مدیریت کنترل پروژه 39 1040000
11 شبیه سازی سیستم 36 960000
12 تهیه طرح,نقشه و انجام محاسبات لی آت ماشین آلات 44 1164000