شرايط عضويت
افراد با رعايت مقررات مربوطه مي توانند از كتابخانه سازمان استفاده نمايند. اين افراد به دو گروه عضو و غير عضو تقسيم مي شوند:
 
1. اعضاء كتابخانه 
اشخاصي كه از كليه خدمات كتابخانه از جمله امانت منابع مي توانند بهره مند شوند شامل:
الف . كاركنان سازمان
ب  اساتيد
ج. دانشجويان
د. اعضاء كانون فارغ التحصيلان
 
2.غير عضوء
 اشخاصي كه صرفا" از خدمات كتابخانه در محل بهره مند مي شوند
الف.فارغ التحصيلان دوره هاي قبل  سازمان و دانشجويان رشته هاي مديريت ، حسابداري و غيره دانشگاهها و موسسات آموزشي ديگر .
ب. متخصصان و پژوهشگران در زمينه مديريت
ج.  ساير اشخاصي كه نياز به استفاده از خدمات كتابخانه را دارند به تشخيص و معرفي مديران سازمان و يا رئيس كتابخانه
 
مدارك لازم جهت عضويت :
1.     ارائه كارت معتبر دانشجويي
2.     2 قطعه عكس 4*3
3.     فتوكپي شناسنامه يا كارت ملي
4.     پرداخت حق عضويت