برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
اصول حسابداري 1 (رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داري‌‌) پيام نور(جايگزين)
کد کتاب20
نویسندهمقدم،عبدالكريم؛شفيع زاده،علي
مترجم
موضوعحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال خرید1389
محل نشرتهران
شابکHF5655//ف2م633.
وضعیت کتابموجود
قیمت روی جلد24000
قیمت خرید0
تاریخ خرید1377/10/23
BNoCh1
نحوه تهیهاهدائي
کلید واژه های کتاب1.حسابداري‏-آموزش برنامه‌اي 2. آموزش برنامه‌اي- ايران