تاریخچه الزویر و خدمات آن -  شنبه 3 تیر 1396 ساعت 6:15
  • دوره مدت دوره قیمت(تومان)  
    ساعت تئوری عملی  
    مسئول حفاظت و ایمنی 67 119 412،000 سرفصل
    مشاور مهارتهای سالم زیستن 89 356 302،600 سرفصل