برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
  • دوره مدت دوره قیمت(تومان)  
    ساعت تئوری عملی  
    مسئول حفاظت و ایمنی 67 119 412،000 سرفصل
    مشاور مهارتهای سالم زیستن 89 356 302،600 سرفصل