برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 3:1
برگزاری همایش مهارت های سالم زیستن -  سه شنبه 12 دی 1396 ساعت 0:41
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  -  یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 10:19
 • رشته عمـــــــــــــران
   

  ردیف نام استاندارد مجموع ساعت(نظری-عملی)
  1 برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3)
   
  64
  2 تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS
   
  112
  3 تزئین کننده فضای داخلی
   
  176
  4 طراحی داخل منازل مسکونی با نرم افزار3D HOME INTERIORS
   
  56
  5 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
   
  48
  6 مدیر پروژه
   
  440
  7 مدیر مهندسان مشاور
   
  40
  8 مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه 1
   
  120
  9 مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه2
   
  150

   
   
   
  دوره استاندارد برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3)را میتوان به صورت بخشی از استاندارد به شرح زیر برگزار کرد
   

   
  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار 1 20500
  2 توانایی نصب و راه اندازی نرم افزار کنترل پروژه 1 20500
  3 توانایی مدیریت پروژه توسط Pramrerp Project Planner 2 41000
  4 توانایی مرور سریع در نرم افزار P3 4 83000
  5 توانایی تعیین ساختار و پیاده سازی برنامه 5 103000
  6 توانایی ایجاد یک برنامه زمانبندی 7 144000
  7 توانایی تنظیم و اصلاح برنامه زمانبندی 4 83000
  8 توانایی نمایش اطلاعات برنامه زمانبندی در P3 2 41000
  9 توانایی سازماندهی اطلاعات در P3 1.5 31000
  10 توانایی چاپ گزارشات و نمودارها در P3 2.5 52000
  11 توانایی  برنامه ریزی منابع 4 82000
  12 توانایی برنامه ریزی هزینه ها 5 103000
  13 توانایی ایجاد تقویم برای منابع و فعالیتها 7 145000
  14 توانایی مدیریت بازرگانی منابع 6 124000
  15 توانایی پیگیری پیشرفت پروژه 6 124000
  16 توانایی ارسال و دریافت اطلاعات 6 123000
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  دوره استاندارد تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار 2 51000
  2 توانایی تحلیل ماتریسی سازه ها 7 166000
  3 توانایی بکارگیری برنامه ETABS 3 84000
  4 توانایی  بررسی تئوری قیود تکیه گاه Resraints 1.5 37000
  5 توانایی بررسی سقف صلبRigiddiaphragnn 1.5 37000
  6 توانایی ساخت هندسی مدل 9 227000
  7 توانایی استفاده از منوهای برنامه 6 143000
  8 توانایی معرفی و اختصاص مشخصات سازه ای و اعضا 9 227000
  9 توانایی معرفی مشخصات سازه ای به گره ها 3 79000
  10 توانایی اختصاص مشخصات سازه ای به سقف ها 4 114000
  11 توانایی اختصاص مشخصات سازه ای به دیوارها 4 114000
  12 توانایی اختصاص دیافراگم صلب به سقف ها 2 51000
  13 توانایی  بارگذاری سازه 20 520000
  14 توانایی تحلیل سازه 2 51000
  15 توانایی بررسی نتایج تحلیل 5 130000
  16 توانایی طراحی فلزی 11 293000
  17 توانایی طراحی بتنی 11 293000
  18 توانایی طراحی دیوارهای برشی 7 186000
  19 توانایی گزارش گیری 2 51000
  20 توانایی ثبت نتایج در فایل متنی 2 51000
   

   
   
   
   
   
   
  دوره استاندارد تزئین کننده فضای داخلی را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی 3 42000
  2 توانایی انجام کمکهای اولیه 3 42000
  3 توانایی تزیین داخلی ساختمتنهای مختلف 11 156000
  4 توانایی تهیه پلان دکوراسیون خواندن آنها 24 348000
  5 توانایی  چیدن مبلمان 5 72000
  6 توانایی رنگ بندی 18 91000
  7 توانایی تزیین انواع پنجره و پوشش آن 12 174000
  8 توانایی  دکوراسیون آشپزخانه 5.5 81000
  9 توانایی دکوراسیون اتاق نشیمن 5.5 81000
  10 توانایی  دکوراسیون اتاق خواب 6 87000
  11 توانایی  دکوراسیون اتاق بچه و بچه های بزرگتر 6 87000
  12 توانایی  استفاده از اتاقهای غیر استاندارد 4.5 66000
  13 توانایی   استفاده از انبار مادر 5.5 81000
  14 توانایی  تغییرات روی مبلمان 18 261000
  15 توانایی  جمع آوری وسایل تزیینی و چگونگی به نمایش گذاشتن آنها 5 72000
  16 توانایی  آماده کردن تابلوها 14 204000
  17 توانایی  درست کردن وسایل مختلف 18 261000
  18 توانایی  گل آرایی کردن 7 102000
  19 توانایی   تزیین میز غذا 5 72000
   

   
   
   
   
   
   
   
  دوره استاندارد طراحی داخل منازل مسکونی با نرم افزار 3D HOME INTERIORS را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی کار با وسائل نقشه کشی 3 62000
  2 توانایی ترسیم اصول اولیه نقشه کشی 7 146000
  3 توانایی تشخیص مبلمان فضای مختلف 1.5 31000
  4 توانایی تشخیص طراحی به کمک رایانه 1.5 31000
  5 توانایی ورود به محیط 3D HOME INTERIORS 1.5 31000
  6 توانایی مدیریت فایل 1 20500
  7 توانایی ترسیم فضاهای اصلی از پیش در نظر گرفته 7 146000
  8 توانایی ترسیم فضاهای مسکونی 4 83000
  9 توانایی ترسیم مبلمان فضاهای مختلف منزل 8 166000
  10 توانایی کار با دستورات نمایشی 3.5 73000
  11 توانایی کار و دستورات ویرایشی نوع اول 4 83000
  12 توانایی  کار و دستورات ویرایشی نوع دوم 5 62000
  13 توانایی کار با دستورات تنظیم صفحه گرافیکی 3 104000
  14 توانایی کار با واحدها و ابعاد نقشه 1.5 31000
  15 توانایی گرفتن خروجی چاپ 2 41000
  16 توانایی کار با دستورات کمکی 2.5 51500
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  دوره استاندارد کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی درک ضرورت استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم مرتبط با نقشه 6 196000
  2 توانایی ارایه مفاهیم و تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی و امکانات مورد نیاز 6 191000
  3 توانایی بررسی اطلاعات پایه مورد نیاز در GIS 6 191000
  4 توانایی استفاده از منابع مختلف جهت ورورد اطلاعات به GIS 8 263000
  5 توانایی درک اصطلاحات رایج و توانایی های فن آوری GIS 8 263000
  6 توانایی طراحی مراحل مختلف یک پایگاه اطلاعات GIS 7 227000
  7 توانایی انجام یک پروژه عملی (WORK SHOP) 7 237000
   

   
  دوره استاندارد مدیر مهندسان مشاور را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی بکارکیری دستورالعمل تنظیم اسناد  و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 11 301000
  2 توانایی محاسبه تعدیل آحاد بهاء 8 220000
  3 توانایی محاسبه مابه التفاوت مصالح 6 166000
  4 توانایی تشخیص صلاحیت  مشاوران و مراحل انتخاب مشاور 7 193000
  5 توانایی تشخیص خدمات مشاوره ای در دوره ساخت و بهره برداری 3 83000
  6 توانایی تشخیص هماهنگی و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکار و آیین نامه صلاحیت پیمانکاران و مراحل انتخاب آن 5 137000
   

   
   
   
   
   
  دوره استاندارد مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه 1را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی انجام عملیات پی سازی 12 332000
  2 توانایی اجرای ساختمانهای بتنی و آشنایی با نقشه ها و دیتیل های بتنی 18 498000
  3 توانایی  اجرای ساختمانهای فلزی و آشنایی با نقشه ها و دیتیل های فلزی 14 386000
  4 توانایی اجرای عملیات ساختمانهای بنایی 12 332000
  5 توانایی کنترل هزینه ,نظارت و حسابداری 10 278000
  6 توانایی کنترل کیفیت در کارهای ساختمان 5 137000
  7 توانایی ایمنی و سلامتی در کارهای ساختمانی
   
  7 193000
  8 توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار
   
  2 56000
  9 توانایی انتخاب ابزار کار
   
  2 56000
  10 توانایی بکارگیری ضوایط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
   
  7 197000
   

   
   
   
   
   
   
   
   
  دوره استاندارد مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه 2را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی فنی شغل 2 54000
  2 توانایی شناخت اهمیت مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 18 496000
  3 توانایی بستن قرارداد ساختمانی و شناخت انواع قرارداد 5 135000
  4 توانایی انجام برنامه ریزی کارهای ساختمانی 10 274000
  5 توانایی انجام عملیات گودبرداری و بالابری مصالح 8 220000
  6 توانایی انجام عملیات جابجا کردن خاک 7 193000
  7 توانایی انجام بارگیری مصالح 9 247000
  8 توانایی خواندن و پیاده کردن نقشه های ساختمانی و آشنایی با انواع  نقشه 30 846000
  9 توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار 2 56000
  10 توانایی انتخاب ابزار کار 2 56000
  11 توانایی بکارگیری ضوایط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار 7 197000
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  دوره استاندارد مدیر پروژه را میتوان به صورت بخشی ازاستاندارد به شرح زیر برگزار کرد.
   

   

  ردیف شایستگی ها-توانمندیها  مجموع ساعت(نظری-عملی) قیمت (ریال)
  1 توانایی برنامه ریزی 23 635000
  2 توانایی کنترل پروژه و استفاده از نرم افزار و کنترل پروژه 54 1518000
  3 توانایی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران 12 332000
  4 توانایی ایمنی و بهداشت فردی و محیط کار 14 390000
  5 توانایی  مهندسی ارزش 24 664000
  6 توانایی طراحی روسازی راه 29 809000
  7 توانایی طراحی و محاسبه پلهای بتنی و فلزی 32 896000
  8 توانایی طراحی مهندسی راه 24 664000
  9 توانایی تکنولوژی قیر و آسفالت 24 664000
  10 توانایی  تکنولوژی بتن 24 672000
  11 توانایی تشخیص ماشین آلات عمرانی 24 672000
  12 توانایی کار با نرم افزار SAP 28 788000
  13 توانایی پیمان و قراردادها و رسیدگی به آنها 24 672000
  14 توانایی متره و برآورد و نیز صورت جلسات و نشریه 17 24 672000
  15 توانایی مدیریت بهره برداری ماشین آلات 24 672000
  16 توانایی مدیریت و تجهیز و اداره کارگاه 24 664000